Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, Spokojna 23, 05-090 Rybie, zwana dalej Świetlicą.
 2. Świetlica wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Piotr Glen, z którym można skontaktować się poprzez e-mail piotr.glen@wiknet.net.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
  – Urząd Gminy Raszyn,
  – dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Świetlicy,
  – podmiotom świadczącym na rzecz Świetlicy usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Świetlicy przez przepisy prawa,
  – organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 Małgorzata Kaiper 

Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu