Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Świetlica Środowiskowa Świetlik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://swietlica-rybie.pl/.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej:  

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:  

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy nie były publikowane

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODY OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Wyłączenie: nie wszystkie elementy są w pełni obsługiwane skrótami klawiaturowymi.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emanuel Jaroszewski, swietlica-rybie@raszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 227202766. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do   Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIEDZIBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLIK W RYBIU

Budynek znajduje się przy ulicy Spokojnej 23 w Rybiu.

Posiada wydzieloną strefę parkingową.

W pobliżu nie ma postoju taksówek.

Budynek jest parterowy, bez progów. Dostępny dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Domofon umieszczony jest na wysokości, która pozwala na dostęp osobom na wózkach inwalidzkich. Jest toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brail’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

STREFA DLA KLIENTÓW

W holu wejściowym są ustawione stoliki przedsionek z krzesłami, Sekretariat.

Znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA Świetlica Środowiskowa Świetlik  dokłada starań, aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej.